Bis­schopstraat 3   2596 XH Den Haag  |  070 328 15 57  |  info@paschalis.nl  |  Social Schools

Over de school

Missie

De Paschalisschool staat voor uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier naar school gaan. Wij investeren in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs. Het onderwijs is gebaseerd op kennis en vaardigheden. Hiermee worden de leerlingen goed voorbereid op de toekomst.

Wij zien het als onze taak om bij te dragen aan het ontplooien en opleiden van talent, persoonlijke vorming te stimuleren en een waardebewustzijn bij leerlingen te ontwikkelen. Wij dragen zorg voor een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen, vertrouwen krijgen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn en betrokken zijn bij de leerstof om zo te komen tot de beste prestaties. Leerkrachten voelen zich competent en werken samen op basis van vertrouwen.

8093

Leren

Kinderen leren doordat en omdat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich het geleerde op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

SchoolOndersteuningsProfiel
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden.
Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons schoolondersteuningsprofiel op onze documentenpagina of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Kleuteronderwijs

Paschalisschool - Spelende kleuters

Op de Paschalisschool zitten de kinderen van groep 1 en 2 samen in één klas. Hier is bewust voor gekozen zodat de kinderen van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Er worden activiteiten op verschillende niveaus aangeboden waardoor het mogelijk is om voor elk kind een uitdagende speel- en leeromgeving te creëren. Doordat er zoveel differentiatie mogelijk is binnen heterogene kleutergroepen, kunnen wij goed kijken naar de individuele leerbehoeften van ieder kind en hierop inspelen. Daarnaast kunnen de kinderen op deze manier zich optrekken aan de oudere kinderen of zich juist veilig en vertrouwd voelen bij de nog wat jongere kinderen.

Op de Paschalisschool leren de kleuters zo veel mogelijk spelenderwijs. In de uitdagend ingerichte hoeken, waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden goed en uitdagend gestimuleerd worden, leren de kinderen door naar elkaar te kijken, samen te spelen en te overleggen. Hierbij speelt de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ een belangrijke rol. De spelsituaties zijn betekenisvol voor de kinderen doordat wij thematisch werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Naast spelend leren is er ook ruimte voor taakgericht werken. Het is belangrijk dat kinderen zich focussen op de opdracht die zij krijgen en dat zij rustig en geconcentreerd aan die taak werken. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig voor het vervolg van hun schoolloopbaan.

Op woensdag is het onderwijs aan de leerlingen van groep 2 zo ingericht dat de overstap van groep 2 naar groep 3 volgens een doorlopende lijn verloopt. Het programma richt zich met name op beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de verdere ontwikkeling van executieve functies.

In alle groepen wordt aan hetzelfde thema gewerkt voor een langere periode van ongeveer 6 weken. De leerkrachten observeren het spel van de kinderen en begeleiden waar nodig om de kinderen weer een stapje verder te helpen. Daarnaast worden de kinderen geregeld geprikkeld en uitgedaagd om met nieuwe spelsituaties en opdrachten kennis te maken.

Kennisconstructie

Leren is het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Zo vindt ‘kennisconstructie’ plaats. Hetzelfde geldt niet alleen voor kennis, maar ook voor vaardigheden. Bij vaardigheden spreken we eerder van ‘ervaringsleren’. Voor het leggen van deze verbinding is het dus nodig om aansluiting te vinden met wat een kind al weet/ervaren heeft. Van nature leggen kinderen zélf die verbinding zodra ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn: de intrinsieke motivatie. Bij vanuit intrinsieke motivatie is het leerrendement hoog en het gaat gepaard met veel plezier en voldoening.

Lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Hier zien we een heldere relatie met de 21st Century skills.

Gelet op de didactiek vinden we onder meer de volgende zaken van groot belang:

 • tegemoet komen aan de intrinsieke wens van het kind om te ontdekken en te leren
 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven; differentiëren met een warm hart voor gepersonaliseerd leren
 • gevarieerde werkvormen hanteren
 • tijdens de onderwijsmomenten kinderen uitdagen hun creatieve denkvermogen in te zetten
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Identiteit

De identiteit is onze basis. Wij zijn een Katholieke school. Wij zien het beschouwen en invulling geven aan de identiteit als een dynamisch proces, waarin zingeving en kwaliteitszorg hand in hand gaan en waarin de herinnering aan het kostbare verleden, de eisen die de huidige tijd aan ons stelt en gedeelde verlangens voor de toekomst met elkaar worden verbonden.

Wanneer wij onze blik op de eigen school richten, zien wij dat nagenoeg alle mensen, geïnspireerd door verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen, een aantal belangrijke waarden delen. Deze gedeelde waarden en hun uitwerking in het dagelijks leven geven betekenis aan de (school)gemeenschap, vormen het bindende element tussen de leden van de gemeenschap en dienen als leidraad voor het handelen.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd zijn aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Onze katholieke identiteit uit zich ook in onze contacten en samenwerking met de Paschaliskerk.

Paschalisschool - Rij kinderen

21st century skills

Wij bereiden onze leerlingen voor op de huidige en toekomstige samenleving. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. We beseffen dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie, kennisconstructie en om innovatie. De ontwikkeling van digitale middelen en media maakt dat globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar communiceren een steeds meer centrale rol speelt in onze samenleving.

Wij bereiden onze leerlingen voor op de huidige en toekomstige samenleving. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. We beseffen dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. De ontwikkeling van digitale middelen en media maakt dat globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds meer centrale rol speelt in onze (toekomstige) samenleving.

Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

 • Samenwerking
 • Communiceren
 • Zelfregulering
 • Sociale en culturele vaardigheden, waaronder Burgerschap
 • ICT-basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Informatie vaardigheden
Paschalisschool - Kind schildert

Professionaliteit

Het is de rol van de leraar om inspirerende leerstof te selecteren, toegankelijk te maken, te doseren en te toetsen, en dat alles in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. De rol van de leerling in het eigen leerproces wordt waar mogelijk versterkt, gericht op het aanbrengen van de onderzoekende houding die de basis vormt van een leven lang leren. Naast een leeromgeving voor leerlingen, biedt de school als werkplek van het team een continue leersituatie voor die professionals. Door met elkaar onderwijs te ontwerpen, zaken rondom onderwijs en het kind te onderzoeken en door externe gerichtheid delen en vermeerderen zij hun kennis.

In de 21ste eeuw leren we vaak van en met elkaar. We zijn volwaardig partner van de Lucas Academie. We kennen het programma van de Lucas Academie en we zoeken graag naar momenten om onze kennis en ervaringen op alle gebieden te delen met vakgenoten van Lucas Onderwijs.

Ambities

Een goede orga­ni­sa­tie­struc­tuur met pro­fes­si­o­nele mede­wer­kers vormt de basis voor onze ambi­ties.

Wij geven invulling aan opbrengstgericht passend onderwijs.

Naast een goede cognitieve basis bieden wij ruim aandacht aan culturele en creatieve ontwikkeling.

De Paschalisschool, omdat we nieuwsgierig zijn!