Over de school

Missie

De Paschalisschool staat voor uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier naar school gaan. Wij investeren in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs. Het onderwijs is gebaseerd op kennis en vaardigheden. Hiermee worden de leerlingen goed voorbereid op de toekomst.

Wij zien het als onze taak om bij te dragen aan het ontplooien en opleiden van talent, persoonlijke vorming te stimuleren en een waardebewustzijn bij leerlingen te ontwikkelen. Wij dragen zorg voor een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen, vertrouwen krijgen, zich gewaardeerd voelen , zichzelf kunnen zijn en betrokken zijn bij de leerstof om zo te komen tot de beste prestaties. Leerkrachten voelen zich competent en werken samen op basis van vertrouwen.

8093

Leren

Kinderen leren doordat en omdat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich het geleerde op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Kleuteronderwijs

Paschalisschool - Spelende kleuters

Op de Paschalisschool zitten de kinderen van groep 1 en 2 samen in één klas. Hier is bewust voor gekozen zodat de kinderen van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Wij dragen zorg voor een veilig klassenklimaat waarbij ieder kind de ruimte krijgt en zich veilig voelt om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Om dit te bereiken creëren wij voor elk kind een uitdagende speel- en leeromgeving.

We werken thematisch aan de verschillende doelen en leerlijnen van ‘KIJK!’. Deze doelen en leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Wij werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor de spelsituaties betekenisvol zijn.

Spelen is voor een kleuter een vorm van bezig zijn die van nature het beste bij hem past. Daarom zal een kleuter op de Paschalisschool spelenderwijs leren. Om het spelend leren te stimuleren zorgen wij voor uitdagend ingerichte hoeken.  In deze hoeken, waarbij alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden, leren de kinderen door naar elkaar te kijken, samen te spelen en te overleggen.  Hierbij speelt de zone van de naaste ontwikkeling een belangrijke rol. Bij de zone van de naaste ontwikkeling help, begeleid en stuur je een kind bij dingen die hij nog niet zelfstandig kan. De leerkrachten kijken naar waar het kind op dat moment qua ontwikkeling aan toe is en passen hun onderwijsaanbod hierop aan. Kinderen kunnen het geleerde immers pas toepassen als ze hier qua ontwikkeling aan toe zijn. Doordat de leerkracht het kind helpt bij het maken van zijn volgende stap in zijn ontwikkeling, voelt het kind zich veilig en vertrouwd en durft hij samen met de leerkracht die volgende stap in zijn ontwikkeling ook daadwerkelijk te maken.

In groep 2 laten wij de kinderen vaker aan tafel werken zodat ze kennismaken met taakgericht leren. Er wordt onder andere gewerkt met ontwikkelingsmaterialen, knutselopdrachten en motorische activiteiten. Op deze manier zorgen wij voor een vloeiende overstap van groep 2 naar groep 3.

Kennisconstructie

Leren is het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Zo vindt ‘kennisconstructie’ plaats. Hetzelfde geldt niet alleen voor kennis, maar ook voor vaardigheden. Bij vaardigheden spreken we eerder van ‘ervaringsleren’. Voor het leggen van deze verbinding is het dus nodig om aansluiting te vinden met wat een kind al weet/ervaren heeft. Van nature leggen kinderen zélf die verbinding zodra ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn: de intrinsieke motivatie. Bij vanuit intrinsieke motivatie is het leerrendement hoog en het gaat gepaard met veel plezier en voldoening.

Lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Hier zien we een heldere relatie met de 21st Century skills.

Gelet op de didactiek vinden we onder meer de volgende zaken van groot belang:

 • tegemoet komen aan de intrinsieke wens van het kind om te ontdekken en te leren
 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven; differentiëren met een warm hart voor gepersonaliseerd leren
 • gevarieerde werkvormen hanteren
 • tijdens de onderwijsmomenten kinderen uitdagen hun creatieve denkvermogen in te zetten
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Identiteit

De identiteit is onze basis. Wij zijn een Katholieke school. Wij zien het beschouwen en invulling geven aan de identiteit als een dynamisch proces, waarin zingeving en kwaliteitszorg hand in hand gaan en waarin de herinnering aan het kostbare verleden, de eisen die de huidige tijd aan ons stelt en gedeelde verlangens voor de toekomst met elkaar worden verbonden.

Wanneer wij onze blik op de eigen school richten, zien wij dat nagenoeg alle mensen, geïnspireerd door verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen, een aantal belangrijke waarden delen. Deze gedeelde waarden en hun uitwerking in het dagelijks leven geven betekenis aan de (school)gemeenschap, vormen het bindende element tussen de leden van de gemeenschap en dienen als leidraad voor het handelen.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd zijn aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Onze katholieke identiteit uit zich ook in onze contacten en samenwerking met de Paschaliskerk.

Paschalisschool - Rij kinderen

21st century skills

Wij bereiden onze leerlingen voor op de huidige en toekomstige samenleving. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. We beseffen dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie, kennisconstructie en om innovatie. De ontwikkeling van digitale middelen en media maakt dat globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar communiceren een steeds meer centrale rol speelt in onze samenleving.

Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

 • Samenwerking
 • Communicatie
 • Sociale en culturele vaardigheden, waaronder Burgerschap
 • ICT geletterdheid
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Creativiteit
 • Kritisch denken

Bij de vormgeving van ons onderwijs laten wij ons leiden door onderstaand model:

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen  en onze organisatie. Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Paschalisschool - Kind schildert

Professionaliteit

Het is de rol van de leraar om inspirerende leerstof te selecteren, toegankelijk te maken, te doseren en te toetsen, en dat alles in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. De rol van de leerling in het eigen leerproces wordt waar mogelijk versterkt, gericht op het aanbrengen van de onderzoekende houding die de basis vormt van een leven lang leren. Naast een leeromgeving voor leerlingen, biedt de school als werkplek van het team een continue leersituatie voor die professionals. Door met elkaar onderwijs te ontwerpen, zaken rondom onderwijs en het kind te onderzoeken en door externe gerichtheid delen en vermeerderen zij hun kennis.

In de 21ste eeuw leren we vaak van en met elkaar. We zijn volwaardig partner van de Lucas Academie. We kennen het programma van de Lucas Academie en we zoeken graag naar momenten om onze kennis en ervaringen op alle gebieden te delen met vakgenoten van Lucas Onderwijs.

Ambities

Een goede orga­ni­sa­tie­struc­tuur met pro­fes­si­o­nele mede­wer­kers vormt de basis voor onze ambi­ties.

Wij geven invulling aan opbrengstgericht passend onderwijs.

In 2020 zijn wij het eer­ste Vreed­zame Kind­cen­trum van Den Haag.

De Paschalisschool, omdat we nieuwsgierig zijn!