Bis­schopstraat 3   2596 XH Den Haag  |  070 328 15 57  |  info@paschalis.nl  |  Social Schools

Voor de ouders

Schooltijden

Paschalisschool - Kind

———————————————————–

De school gaat op werkdagen om 8.30 uur open.

De lestijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag:
8.45 uur – 15.00 uur.

Op woensdag:
8.45 uur – 12.30 uur.
De kinderen van groep 1 zijn op woensdag vrij.

De lunchpauze (behalve woensdag):
Groepen 4, 6 en 8:
12.00 – 12.45 uur

Groepen 3, 5 en 7:
12.15 – 13.00 uur

Groepen 1-2:

12:45 – 13:30 uur

De kinderen die overblijven zullen tijdens de lunchpauze met de juf of meester lunchen in de eigen groep en onder toezicht buitenspelen.

Vakantierooster

Schoolvakanties 2023 – 2024

De zomer-, kerst-, en meivakantie worden vastgesteld door het ministerie. Zie de website van het Ministerie van OCW. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Zuid-Holland valt in de regio ‘Midden’. Wanneer er wordt afgeweken van de adviesdata van het ministerie gebeurt dat omdat scholen in Haaglanden de vakanties evenwichtig willen spreiden over het schooljaar. Het vakantierooster is voor de gehele regio Haaglanden gelijk en loopt grotendeels parallel met dat van het voortgezet onderwijs.

Vakantierooster 2022 – 2025

  

Alle vakanties in één document?
Vakantierooster Paschalisschool 2022-025


 

*Studiedagen staan niet in het vakantierooster vermeld.

Studiedagen 2023 – 2024
Op een studiedag is de school gesloten; alle kinderen zijn VRIJ die dag.

Dit schooljaar zijn de volgende studiedagen gepland:

  • Vrijdag 9 februari 2024
  • Donderdag 14 maart 2024
  • Woensdag 26 juni 2024

Leerplichtwet

Als uw kind vier jaar is geworden mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind vijf is geworden, is het leerplichtig. Nu kan het gebeuren dat een schoolweek voor uw vijfjarige nog te vermoeiend is. Er kan dan gebruik gemaakt worden van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis mag blijven. De ouders moeten dit tijdig doorgeven aan de groepsleerkracht.

Het is niet toegestaan om deze uren op te sparen voor extra vakantie.

Verlof

Voor bijzondere omstandigheden zoals een huwelijk of een begrafenis van bloed- of aanverwanten of een verhuizing van het gezin, kunt u toestemming voor verlof aanvragen bij de directie.

Vakantie
Vakantie buiten het vakantierooster om wordt uitsluitend toegestaan indien ouders vanwege hun werk niet in één van de schoolvakantie weg kunnen. Toestemming kan slechts éénmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof
Verlof aanvragen geldt ook voor de vierjarigen, hoewel die nog niet leerplichtig zijn. Ouders/verzorgers kunnen uitsluitend verlof, vrije dag en/of vakantie aanvragen door het formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ volledig, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlage op school in te leveren. Het formulier is op te halen bij het secretariaat en dient (indien mogelijk) vier weken van te voren ingeleverd te worden. Ouders ontvangen binnen 14 dagen een schriftelijk bericht waarin staat of de vrijstelling al dan niet is verleend.

Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof
(uitgave van de gemeente Den Haag).

Schoolgids

Deze schoolgids geeft u alle informatie over de Paschalisschool, een school waar we trots op zijn!

De schoolgids wordt jaarlijks digitaal aangeboden. De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad.

Schoolplan

Het schoolplan 2023-2027 gaat over onze ambities voor de komende vier jaren.

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. In ons schoolplan wordt de relatie gelegd met het Koersplan 2026 van Lucas Onderwijs en wat Lucas Onderwijs als collectief waardevol vindt. De beleidsterreinen uit het SBP die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling zijn:

  • Medewerkers
  • Kwaliteit en innovatie
  • De maatschappelijke opdracht

Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven, uitvoeren, periodiek beoordelen en borgen of verbeteren.

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van onderwijs is ons uitgangspunt.
Wij beschrijven deze kwaliteit in ons schoolplan 2023-2027.

 

Schoolplan 2023-2027 Paschalis

Tevredenheidspeilingen

Hieronder vindt u de uitkomst van een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. De peilingen zijn in juni 2021 gedaan door   Scholen met Succes .

 

Uitkomst leerlingtevredenheidspeiling

Uitkomst oudertevredenheidspeiling

Ouderbijdrage

Basisschool Paschalis streeft naar het continueren en verder uitbouwen van onderwijs van hoge kwaliteit. De diversiteit aan activiteiten, extra ondersteuning en de inzet van ICT maken van de Paschalis de bijzondere en aantrekkelijke school die het vandaag de dag is.

Om een stimulerende leeromgeving en een prikkelend en afwisselend leeraanbod voor uw kind(eren) te kunnen blijven bieden, vragen wij ieder schooljaar een vrijwillige bijdrage aan alle ouders/ verzorgers.

Met de vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten binnen de school georganiseerd die de leerlingen iets extra’s bieden en worden materialen aangeschaft die de school een aantrekkelijke plek maken om tot ontwikkeling te komen.   

 Jaarlijks stelt de directie in samenspraak met de medezeggenschapsraad een begroting op voor de besteding van de ouderbijdragen. Ook legt de directie verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar.  

Paschalisschool - Schoolreis

Overblijfregeling

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) ofwel de overblijf wordt door de TSO-coördinator geregeld. Het overblijven vindt plaats in een veilige en kindvriendelijke omgeving. De kinderen eten in de klas met hun eigen leerkracht. Daarna spelen ze buiten onder toezicht van een vast team van overblijfkrachten (leerkrachten en ouders). Hiervoor doen we elk jaar een beroep op ouders om zich voor een of meerdere dagen (tegen een geringe vergoeding) beschikbaar te stellen voor de overblijfpoule.

De overblijfcoördinatoren zijn via mail bereikbaar overblijf@paschalis.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregeld inspraakorgaan van de school.

Onze MR bestaat uit 10 leden: vijf afgevaardigden van ouders en vijf afgevaardigden uit het team. Er is een lid van de Ouderraad bij de vergaderingen aanwezig.
De MR vergadert over allerlei zaken die voor de school van belang zijn. Het is de taak van de MR om voorgenomen belangrijke besluiten goed te bekijken. Dit kan gaan over het schoolwerkplan, de begroting, beleidsnotities en formatiezaken. Over sommige zaken heeft de MR adviesrecht , maar er zijn ook zaken waar pas na instemming van de MR een besluit kan worden uitgevoerd.

De MR kan ook zelf onderwerpen op de agenda zetten.

De MR vergadert zes keer per jaar. De notulen zijn openbaar. Voor inzage in de notulen kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze school.

De MR wil een brug slaan tussen ouders, leraren en de directie. Daarom is het voor de MR belangrijk om te weten wat er onder ouders en leraren leeft. U kunt leden altijd vragen stellen. Spreek leden van de MR aan, bezoek een MR-inloopochtend (data vindt u op deze pagina) of stuur een e-mail naar mr@paschalis.nl

Inloopochtenden MR
schooljaar 2023-2024
8.45 – 9.30 uur in de teamruimte

Data worden gedeeld via Social Schools

Oudergeleding:
Bart Roth (voorzitter)
Maarten Peters
Lenneke Alink
Hilde Dreesmann
Babet Reinders

Leerkrachtgeleding:
Ruud Smitshuijsen(secretaris)
Tessa Lansing
Jessica Geluk
Femke Dunning
Jelleke Verriet

De MR-ouderleden

De MR-teamleden

Ouderraad

De Ouderraad (OR) organiseert verschillende vieringen gedurende het schooljaar en ondersteunt het team van leerkrachten tijdens vieringen. 

Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, kerst, de CPC-loop en het jaarlijkse nazomerfeest. De manier waarop wij jaarlijkse momenten en feesten vieren met elkaar zijn vormend voor de herinneringen van de kinderen aan de basisschool-periode. Dit zijn de momenten waarop de kinderen hun leven op school ook delen met hun ouders.

Onze school kent een enthousiaste ouderraad en het lidmaatschap verloopt op uitnodiging. U kunt natuurlijk altijd kenbaar maken wanneer u interesse hebt om deel te nemen aan onze OR.

De OR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Albert Jan van Zwieten (a.i. voorzitter)
Wout Bongers (a.i. voorzitter)
Marlou van Gennep-Jansma (secretaris en communicatie)
Ewout de Vaere (penningmeester)
Robert Stroeve
Vivian Koole-Weenink
Yvanka Hoogcarspel
Nina Daha
Mechteld de Vos – van der Meer
Anne Schreuder
———————
Leerkrachten:
Josje Paagman
Helga Delissen
Paschalisschool - Zomerfeest-2016

Klassenouder

Aan iedere groep is minstens één klassenouder verbonden. Dit is een ouder die ook een kind in die groep heeft. De klassenouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht als die iets wil organiseren, waarbij de hulp van ouders welkom of noodzakelijk is. De klassenouder regelt dan die hulp door enkele ouders in te schakelen. De klassenouder is dus vooral op die ene groep gericht en verricht veel praktische zaken. Bij het begin van het schooljaar benadert de groepsleerkracht ouders met de vraag of zij dat jaar klassenouder willen zijn.

Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan soms problemen, misverstanden of worden fouten gemaakt. Er kunnen op school dingen gebeuren waar u met iemand over wilt praten. In eerste instantie doet u dit met de leerkracht van uw kind of met de directie. Het kunnen echter ook zaken betreffen die u misschien met iemand anders wilt bespreken. Dit kunt u doen met de vertrouwenspersoon. De stichting Lucas Onderwijs heeft hiervoor een klachtenregeling vastgesteld.

Voor meer informatie (o.a. namen en telefoonnummers) verwijzen we u naar de schoolgids.

Paschalisschool-plein
Paschalisschool - Spelen op het plein

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met Jonas onderdeel van kinderopvangorganisatie Gro-Up

Naast Jonas verzorgen op dit moment  Sport-BSO ‘Fun and Friends’CompanannyMadelief,  Zein ChildCare  en  Zo  de buitenschoolse opvang.

gro up

Veelgestelde vragen

De lestijden op ma, di, do en vrij: 8.45 uur tot 15.00 uur. Op woe: groepen 2-8: 8.45 uur – 12.30 uur. Op woensdag zijn de kinderen van groep 1 vrij. De school gaat op alle dagen om 8.30 uur open.

Deze data kunt u vinden bij Menuonderdeel: Voor de ouders / Vakantieoverzicht

Voor gewichtige omstandigheden zoals bijzondere familieomstandigheden, huwelijk of begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin, kunt u toestemming voor verlof aanvragen bij de directie. Vakantie buiten het vakantierooster om wordt uitsluitend toegestaan indien ouders vanwege hun werk niet in de schoolvakantie weg kunnen. 

Zie ook menuonderdeel ‘Voor ouders/Verlof 

Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof
(uitgave van de gemeente Den Haag).

Om de communicatie tussen ouders en school goed te regelen gebruiken wij  Social Schools . Het verzorgt nieuwsbrieven, formulieren, oudergesprekken, enquêtes enz. die voorheen op papier stonden en het stroomlijnt communicatie tussen ouders en leerkrachten. Ook absentiemeldingen gaan via Social Schools.

Bij plaatsing ontvangt u per mail een zgn. koppelcode.  Hiermee koppelt u uw kind aan uw profiel. Om uw kind toe te kunnen voegen moet eerst een eigen ouderprofiel worden aangemaakt. De werkwijze wordt in de mail met koppelcode beschreven.

Social Schools heeft een app voor alle merken smartphones.

U kunt uw kind absent melden via Social Schools (SocSchools). De SocialSchools-app voor uw smartphone is hiervoor het handigst. Een melding via de SocialSchools-site kan ook. Alleen als een melding via de app of de site NIET lukt is het mogelijk om de school te bellen: 070-3281557.

Het overblijven wordt door de overblijfcoördinatoren geregeld. Het overblijven vindt plaats in een veilige en kindvriendelijke omgeving. De kinderen die overblijven eten in de klas met hun eigen leerkracht. Daarna spelen ze buiten onder toezicht van een vast team van overblijfkrachten (leerkrachten en ouders).

De ouderbijdrage bestaat uit twee componenten: 1. De bijdrage in de kosten voor schoolreis, sportdag, vieringen e.d. Deze worden over het algemeen georganiseerd i.s.m. de ouderraad. 2. De bijdrage in de kosten voor extra formatie en de jaarlijkse uitgaven voor ICT.
Jaarlijks wordt de ouderbijdrage vastgesteld door de medezeggenschapsraad in samenspraak met de school.

Gevonden kleding en tassen worden verzameld in een bak naast de voordeur. Sleutels, sieraden e.d. worden bewaard bij het secretariaat.

De kleuters gymmen in de speelzaal. De nieuwe kinderen krijgen op hun eerste schooldag een gymtas van de Paschalis. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben voor de gymles nodig: gymschoenen (geen zwarte zool, voor de groepen 1-2 geen veterschoenen); sportkleding, T-shirt en broekje/gympak. Schrijf a.u.b. in alle kleding de naam van uw kind.

Adres: Paschalisschool
Bisschopstraat 3
2596 XH Den Haag

Telefoonnummer: 070-3281557

Mail: secretariaat@paschalis.nl

Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met Jonas onderdeel van kinderopvangorganisatie Triodus. Naast Jonas verzorgen op dit moment Compananny, Madelief en Zo eveneens buitenschoolse opvang.

 Vragen over aanmelden

Klik HIER voor meer informatie over een Inloopochtend.

Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente het aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd.  Lees meer informatie op onze website bij: ‘Aanmelden

Zie voor meer informatie : Scholenwijzer Den Haag en Informatie van gemeente Den Haag

Bij aanmelden moet u in ieder geval rekening houden met de volgende twee voorrangscriteria:

  • Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Paschalisschool zitten.
  • Kinderen uit de volgende postcodegebieden: 2595, 2596 en 2597.

Wilt u meer weten over ons toelatingsbeleid en het aantal vierjarige leerlingen dat bij ons op school kan komen? Zie De Scholenwijzer Den Haag

Onze school ontvangt meer aanmeldingen dan wij kunnen plaatsen. Ouders ontvangen altijd een brief wanneer hun kind definitief geplaatst is op onze school. Mocht plaatsing niet lukken dan is er een mogelijkheid om op de wachtlijst te worden geplaatst

Klik hier om naar aanmelden te gaan

Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij/zij 1 dagdeel komen wennen. Dit wennen mag vanaf zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt. De leerkracht van de groep neemt contact met u op voor een afspaak. Ook ontvangt u een boekje “Welkom op de Paschalis”, waarmee wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleutergroepen. Het is een eerste antwoord op de vele vragen die u ongetwijfeld zult hebben.

Wanneer u uw kind vanaf groep 2 op de Paschalisschool wil plaatsen, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Neem telefonisch of per mail contact met ons op voor een afspraak: +31703281557 of secretariaat@paschalis.nl

Neem telefonisch of per mail contact met ons op voor de mogelijkheden:
+31703281557 of
secretariaat@paschalis.nl

Klik hier om naar aanmelden te gaan

Heeft u zelf ook een vraag?

Mail uw vraag naar de webmaster en wie weet staat het antwoord binnenkort op deze pagina.