ONZE SCHOOL

Een leer­om­ge­ving waar kin­de­ren zich vei­lig voe­len en het ver­trou­wen krij­gen om te komen tot de beste pres­ta­ties.

ONS ONDER­WIJS

Van spe­lend leren tot ken­nis­con­struc­tie. Nieuws­gie­rig­heid als basis voor onder­zoek en ont­dek­ken.

ONS TEAM

Samen wer­ken wij van­uit één gemeen­schap­pe­lijk doel aan het beste onder­wijs

ONZE AMBI­TIES

Wij stre­ven con­tinu naar het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van ons onder­wijs en onze zorg aan leer­lin­gen. Als team wer­ken wij samen om onze ambi­ties waar te maken.

ONT­DEK­KEND

LEREN
______________________

Leren met per­spec­tief

Kind­cen­trum

PAS­CHA­LIS-JONAS
______________________

Hier voe­len kin­de­ren

zich thuis

Bekijk de web­site